ПОКАНА за свикване на Годишно Общо събрание (ОС) на Сдружение „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО)

ПОКАНА за свикване на Годишно Общо събрание (ОС) на Сдружение „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО)

Уважаеми членове на БДВО,

На 09 септември 2021 г. от 17:00 ч. в зала “Boulevard 138”, бул. Васил Левски 138, гр. София, ще се проведе Общо събрание на БДВО по инициатива на Управителния съвет, в състав:

 • Илияна Захариева, председател на УС на БДВО
 • Гергана Петкова Стойкова
 • Анита Илиянова Пейкова – Бедин
 • Десислава Еленкова Антонова
 • Диляна Русева Йорданова
 • Гергана Лазарова Бендурска
 • Иван Данчев Янакиев

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността БДВО 2020 г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г.

3. Отчет за работата на Комисията по етика през 2020 г.

4. Избор на член на Управителен съвет 2022-2026 г.

6. Избор на председател на БДВО за 2022 г.

7. Приемане на програма за дейността на дружеството за 2021 г.

8. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2021 г. Можете да преведете сумата за членски внос по банков път по сметката на БДВО:

Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01
Основание: Годишен членски внос
При електронни плащания (epay) трябва да посочите трите си имена.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

 

Председател на БДВО,

Илияна Захариева

 

Покана за свикване на Общо събрание

Годишен финансов отчет: 2020-НСЦ-БАЛАНС , Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет на паричните потоци

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg