Обединената ПР общност подписа обновен етичен кодекс

ПР-специалистите отпразнуваха професионалния си празник

София, 08.07.2020. Обединената общност на ПР-специалистите и ПР-агенциите прие и подписа обновен етичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации. Подкрепа за общите етични норми дадоха седем представителни организации от ПР-сектора: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори (EACD), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, както и Комисията по професионална етика към БДВО.

Софийската харта за етични комуникация бе представена по време на отбелязването на Професионалния празник на ПР специалистите (7 юли). Той , който бе официално обявен с Решение на Министерския съвет тази година, като признание за световните успехи на българската ПР-индустрия и активното й участие в процесите по развитие на комуникационния бизнес в цял свят, така и за ролята й за подобрение на бизнес средата и социалната ангажираност у нас.

Обединената комуникационна общност през последните години е участвала в много инициативи за утвърждаване на етичните стандарти в комуникациите, в борба срещу фалшивите новини, срещу практиките за използване на тролове в предизборните кампании, за споменаване на марки в електронните медии в помощ на социални кампании и много други.

Илияна Захариева, председател на УС на БДВО: „Обновеният Етичен кодекс на ПР професионалистите е възможен благодарение на колегите, които създадоха първия такъв преди 15 години. Те поставиха началото на обединената комуникационна общност у нас, която работи с високи професионални стандарти през всичките тези години. Динамиката на нашата професия и на света около нас изискваше нов, съвременен прочит на този документ и съм щастлива, че днес положихме началото на Софийската харта за етични комуникации, която ще следваме във все по-предизвикателната комуникационна среда.”

Камелия Димитрова, заместник председател на УС на БАПРА: „За нас това е поредна стъпка в развитието на българския комуникационен бизнес и доказателство за високото му ниво. Носим огромна отговорност в ролята си на комуникатори и трябва да спазваме етичните норми в консултациите си към клиентите, особено в трудни времена като извънредната епидемиологична ситуация.“

Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО: „Комуникациите вече са неизменен елемент от дейността на всяка организация. Особено на общините, наши членове. Развитие на общности, фалшиви новини, тролове, това са все нови концепции, които не съществуваха преди 15 години. Обновеният Етичен кодекс показва нашето единство като бранш и поставя професионалните стандарти в защита на обществения интерес и на моралните устои. Радвам се, че АСКО сме част от процеса.“

Д-р Ваня Бабанин, ръководител на българския клон на EACD: „За пореден път с радост установявам, че нивото на комуникациите в България е същото, каквото и в останалите европейски държави, дори в някои аспекти можем да предложим водещи практики. Като признак на устойчиво развитие на целия бранш у нас може да се посочи, че вече в 10 български университета се преподават различни форми на комуникации, а броят на работещите в сектора надминава 20 000 човека. Така и отговорността ни нараства изключително много, не само към ежедневната ни работа, но и предаване на опит и знания към следващите поколения специалисти.“

Любомир Блатски, председател на ДПВОСБЖ: „Комуникационната индустрия е най-бързо развиващият се сектор в момента. Като вече в цял свят се признава управленската й функция. С това й нараства отговорността ни пред публиките. Направихме много добра крачка напред в развитието.“

Доц. Светлана Станкова, научен секретар на БААК: „Идеите и принципите, заложени в този документ, имат за цел изграждане на необходимите бъдещи мостове към етичните програми на други дисциплини и професии, които са свързани с комуникационната общност, за създаване на общи работещи рамки в областите на етичните принципи и професионални стандарти в модерния свят. Ние сме уверени, че липсата на общи етични принципи в комуникационната професионална екосистема от клъстери от свързани професии оказва силен негативен ефект, както в глобален, така и в локален аспект.“

Даниел Киряков, Председател на Етичната комисия към БДВО: „Поемаме сериозен ангажимент с подписването на Софийската харта за етични комуникации. Тя е създадена на основата Етичния кодекс на ПР специалистите, приет през 2005 г.Обновеният документ е и в пълно съзвучие с Етичния Протокол на Global Alliance, Римската харта и много други. Този текст включва общността ни неизменна част от европейското и световното комуникационно семейство. У нас комуникационният сектор беше един от първите с действаща саморегулация, като за това бе създадена и Етичната комисия към БДВО.“

За БДВО: Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (ПР), обединяваща практици, преподаватели и студенти по ПР в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с цел да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите.
Като неправителствена организация, създадена и работеща на демократичен принцип, БДВО не преследва користни цели, а защитава етичните практики в ПР професията и всички професионални права на неговите членове.
Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на ПР пазара в България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на ПР специалистите в България.
Посредством своите инициативи, БДВО иска да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или косвено за развитието на професията ПР и утвърждаването на добрия и имидж в България.
БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар, както и да изгради и развие информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на иновации.
През годините, БДВО инициира създаването на Етичен кодекс на ПР специалистите в България, който бе подписан от действащите български ПР организации – БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА България, АСКО и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ. Не по-малки постижения на Дружеството са създаването на първия конкурс за ПР постижения в България – “PR Приз” и първия ПР фестивал в България, които и до днес се развиват успешно и допринасят за постигането на целите на организацията, в името на единна ПР гилдия. За 24 години, БДВО успя да реализира множество семинари, обучения, майсторски класове, форуми, срещи, дебати, кръгли маси и др., и се наложи като най-голямата и най-активна организация в сферата на ПР. БДВО е член на Global Alliance и Българската конфедерация за връзки с обществеността.

За БАПРА: Създадена през 2001г. от четири агенции, сега обединява почти всички ПР-агенции в България. В нея членуват най-авторитетните професионални компании в тази област. Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) има за цел да подпомага и утвърждава ПР като дейност, работеща за развитието на съвременното общество. Асоциацията създава и поддържа платформа за обмен на добри практики, предлага и опазва високи етични стандарти в професията и координира усилията в развитието на ПР в България. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите. БАПРА има за цел да утвърждава стандарти за качество и етика, като гарантира със средствата на саморегулацията практикуването на прозрачен, почтен и социално отговорен ПР бизнес в България. БАПРА представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.

За АСКО: Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) е доброволно сдружение с идеална цел на професионална основа на специалистите по връзки с обществеността на органите за местно самоуправление в Република България. АСКО е независима, неправителствена, неполитическа и нестопанска организация и в дейността си се ръководи от принципите на Конституцията на Република България; Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на действащото законодателство. Стратегическата цел на АСКО е да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане имиджа на българските общини.

Асоциацията има дългосрочна стратегия за развитие и се утвърждава като организация, в която се създават и укрепват висококвалифицирани специалисти по връзки с обществеността в местното самоуправление, използва се потенциалът от професионалисти, натрупаният опит от предишни мандати и се оказва необходимата експертна помощ на общините за насърчаване на гражданското участие, осъществяване на прозрачност в управлението за подпомагане процеса на създаване на гражданско общество. Специалистите по връзки с обществеността, обединени в Асоциацията на специалистите по комуникации в общините в Република България, отчитат, че упражняват професия, която налага да контактуват с много хора и им дава възможност да влияят на общественото мнение. Това изисква дейността им да бъде подчинена на регламентирани морални норми на професионално поведение.

За EACD: Основана през 2006 година в Брюксел, Европейската асоциация на комуникационните директори обединява комуникационни професионалисти от високите управленски нива в мултинационални компании, асоциации, институции. Предоставяйки глобална перспектива в стратегията на комуникациите, EACD подкрепя изграждането на професионална мрежа отвъд културните, политически и лингвистични граници.

За ДПВОСБЖ: Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ към Съюза на Българските журналисти беше създадено през 2001 г. То обединява ПР-практиците, членове на СБЖ.

За Комисия за професионална етика към БДВО: Комисията по етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етиката в пиар професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността, като основна нейна функция и база за позициите и решенията й е Етичния кодекс на пиар специалистите в България, приет от всички професионални организации през 2005 г. Комисията по етика отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики областта на публичните комуникации в България. Тя е органът, който дава становище при възникнали казуси и определя дали използваните практики са етични или неетични. Комисията се стреми да решава обективно всички възникнали казуси, нарушаващи интересите на легалния и етичен бизнес по отношения на връзките с обществеността. Стремежът и е да защитава професионалните права и интереси на всички специалисти по комуникации в България и да подпомогне гражданското общество и демократичните принципи на работа в сферата на комуникациите в страната.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg