Комисия по професионална етика

Комисията по етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етиката в пиар професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността, като основна нейна функция и база за позициите и решенията й е Етичния кодекс на пиар специалистите в България, приет от всички професионални организации през 2005 г.

Комисията по етика отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики областта на публичните комуникации в България. Тя е органът, който дава становище при възникнали казуси и определя дали използваните практики са  етични или неетични. Комисията се стреми да решава обективно всички възникнали казуси, нарушаващи интересите на легалния и етичен бизнес по отношенеи на връзките с обществеността. Стремежът и е да защитава професионалните права и интереси на всички специалисти по комуникации в България и да подпомогне гражданското общество и демократичните принципи на работа в сферата на комуникациите в страната.

Състои от 3-ма членове и се избира на Общо събрание на БДВО с мандат от две години.

Членовете на Комисията за професионална етика не могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет.

Председателят на Комисията се избира на нейното първото заседание.

Председател на Комисията по професионална етика 2023 - 2025

доц. д-р Яна Събева, председател КПЕ

Доц. д-р Яна Събева e преподавател по реторика, бизнес комуникация и връзки с обществеността в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Събева е член на Българското дружество за връзки с обществеността от 2012 г. В периода 2014-2016 г. е член на Управителния съвет на организацията. През 2020 г. се присъединява към екипа на Комисията по професионална етика към БДВО. През 2023 г. е избрана за председател на КПЕ.

Членове на Комисията по професионална етика 2023 - 2025

доц. д-р Димитрина Стефанова, член на КПЕ

Доц. д-р Димитрина Стефанова е преподавател по стратегии и тактики на връзките с обществеността, кризисен и вътрешен PR в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Тя притежава 20-годишен професионален опит в областта на образованието, изследванията, развитието на PR.  Доц. Димитрина Стефанова е член на Българско дружество за връзки с
обществеността и European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA).

Ивайло Велков, член на КПЕ

Ивайло Велков е управляващ партньор в комуникационна агенция Ideas Bulgaria.

Вече повече от 15 години е PR и комуникационен консултант. Работи по различни проекти за публични комуникации, връзки с обществеността и маркетинг за множество клиенти и брандове.

Повече от 8 години Ивайло е работил като журналист в електронни и печатни медии. Ивайло е дипломиран магистър бохемист. Член на Българското дружество за връзки с обществеността.

Вашият коментар