Общото събрание на Българско дружество за връзки с обществеността се състои от всички негови членове и е негов върховен орган. То се свиква най-малко един път годишно.

Вашият коментар