Обединената общност на ПР-специалистите има официален професионален празник

Министерски Съвет обяви 7-и юли за професионален празник на специалистите по ВО

На свое заседание МС прие Решение, с което обяви 7-и юли за професионален празник на специалистите по ВО. През последните години обединената комуникационна общност бележи световни успехи и участва активно в процесите по развитие на комуникационния бизнес в цял свят. Признанието идва само месеци преди отбелязването на 15 години от подписването на Етичния кодекс на ПР-специалистите, приет от всички асоциации.

Обединената комуникационна общност в лицето на браншовите организации в ПР-сектора: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори (ЕАКД), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, през последните години е участвала в много инициативи за утвърждаване на етичните стандарти в комуникациите, в борба срещу фалшивите новини, срещу практиките за използване на тролове в предизборните кампании, за споменаване на марки в електронните медии в помощ на социални кампании и много други. ПР-специалистите отбелязват 7-и юли като неофициален празник от няколко години, давайки признание на Етичния кодекс и етичните норми в професията.

 

Илияна Захариева, председател на УС на БДВО: „Българските ПР-специалисти са на световно ниво. Неслучайно българка беше председател на IPRA (International Public Relations Association) – най-голямата и авторитетна организация на ПР-специалистите.
Комуникационните кампании у нас са не просто на световно ниво, което е видимо от наградите на Agency Elite Awards 2019 и ICCO Global Awards 2019, но и задават тенденции”. БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар като успешно реализира собствена дисциплина във Факултета по журналистика и масови комуникации.”

Мария Гергова, председател на УС на БАПРА: „За нас това е поредно доказателство за високото ниво на българския комуникационен бизнес. Носим славата на България по света, членове на БАПРА са отличени с най-престижните световни награди в комуникационния бранш, а миналата година българска агенция бе обявена за Агенция на годината за целия свят в Ню Йорк. Българин беше председател на ICCO (International Communication Consultancy Organization) – най-голямата и авторитетна световна организация на ПР-агенциите“

Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО: „Имаме моралното право нашия професионален празник да бъде национално признат. Специалистите по Връзки с обществеността в общините, заедно с другите професионални сдружения в България, работим ежедневно за публичност на информацията, за диалог в обществото и доверие към институциите и бизнеса в България. Тази година Асоциацията на специалистите по комуникации в общините навършва 20 г. и има зад гърба си много по обем и добре свършена работа, а и още твърде много ни чака! Гражданите и на най-малката община имат правото да бъдат добре информирани и да участват активно в управленските решения на местното самоуправление.

Д-р Ваня Бабанин, ръководител на българския клон на ЕАКД: „С радост установявам, че нивото на комуникациите в България е същото, каквото и в останалите европейски държави, дори в някои аспекти можем да предложим водещи практики. Като признак на устойчиво развитие на целия бранш у нас може да се посочи, че вече в 10 български университета се преподават различни форми на комуникации, а броят на работещите в сектора надминава 20 000 човека.“

Любомир Блатски, председател на ДПВОСБЖ: „Комуникационната индустрия е най-бързо развиващият се сектор в момента. Като вече в цял свят се признава управленската й функция.“

Даниел Киряков, Председател на Етичната комисия към БДВО: „Преди 15 години поехме сериозен ангажимент с подписването на Етичния кодекс. Той бе създаден на основата и в пълно съзвучие с Етичния Протокол на Global Alliance, правейки общността ни още тогава част от европейското и световното комуникационно семейство. А в България секторът ни стана един от първите с действаща саморегулация, като за това бе създадена и Етичната комисия към БДВО.“

 

За БДВО: Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с цел  да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите.

Като неправителствена организация, създадена и работеща на демократичен принцип, БДВО не преследва користни цели, а защитава етичните практики в PR професията и всички професионални права на неговите членове.

Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на PR специалистите в България.

Посредством своите инициативи, БДВО иска да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или косвено за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в България.

БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар, както и да изгради и развие информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на иновации.

През годините, БДВО инициира създаването на Етичен кодекс на PR специалистите в България, който бе подписан от действащите български PR организации – БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА България, АСКО и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ. Не по-малки постижения на Дружеството са създаването на първия конкурс за PR постижения в България – “PR Приз” и първия PR фестивал в България, които и до днес се развиват успешно и допринасят за постигането на целите на организацията, в името на единна PR гилдия. За 24 години, БДВО успя да реализира множество семинари, обучения, майсторски класове, форуми, срещи, дебати, кръгли маси и др. и се наложи като най-голямата и най-активна организация в сферата на PR. БДВО е член на Global Alliance и Българската конфедерация за връзки с обществеността.

За БАПРА: Създадена през 2001г. от четири агенции, сега обединява почти всички ПР-агенции в България. В нея членуват най-авторитетните професионални компании в тази област.

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) има за цел да подпомага и утвърждава PR като дейност, работеща за развитието на съвременното общество.
Асоциацията създава и поддържа платформа за обмен на добри практики, предлага и опазва високи етични стандарти в професията и координира  усилията в развитието на PR в България.

БАПРА работи за подобряване партньорството на PR бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите.

БАПРА има за цел да утвърждава стандарти за качество и етика, като гарантира със средствата на саморегулацията практикуването на прозрачен, почтен и социалноотговорен PR бизнес в България.
БАПРА представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.

За АСКО: Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО) е доброволно сдружение с идеална цел на професионална основа на специалистите по връзки с обществеността на органите за местно самоуправление в Република България. АСКО е независима, неправителствена, неполитическа и нестопанска организация и в дейността си се ръководи от принципите на Конституциятa на Република България; Закона за юридическите лица с нестопанска цел и разпоредбите на действащото законодателство. Стратегическата цел на АСКО е да обедини специалистите по връзки с обществеността в общините, да съдейства за повишаване на професионалната им квалификация и утвърждаването им като професионалисти, които работят за прозрачност на управлението, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление и издигане имиджа на българските общини.

Асоциацията има дългосрочна стратегия за развитие и се утвърждава като организация, в която се създават и укрепват висококвалифицирани специалисти по връзки с обществеността в местното самоуправление, използва се потенциалът от професионалисти, натрупаният опит от предишни мандати и се оказва необходимата експертна помощ на общините за насърчаване на гражданското участие, осъществяване на прозрачност в управлението за подпомагане процеса на създаване на гражданско общество. Специалистите по връзки с обществеността, обединени в Асоциацията на специалистите по комуникации в общините в Републиса България, отчитат, че упражняват професия, която налага да контактуват с много хора и им дава възможност да влияят на общественото мнение. Това изисква дейността им да бъде подчинена на регламентирани морални норми на професионално поведение.

За ЕАКД: Основана през 2006 година в Брюксел, Европейската асоциация на комуникационните директори обединява комуникационни професионалисти от високите управленски нива в мултинационални компании, асоциации, институции. Предоставяйки глобална перспектива в стратегията на комуникациите, ЕАКД подкрепя изграждането на  професионална мрежа отвъд културните, политически и лингвистични граници. Традиционната европейска конференция през 2020 се провежда в Амстердам, средата на месец май, под надслов “Отвъд хоризонта” (Beyond the Horizon). Повече на https://eacd-online.eu,

За ДПВОСБЖ: Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ към Съюза на Българските журналисти беше създадено през 2001 г. То обединява ПР-практиците, членове на СБЖ.

За Етичната комисия към БДВО: Комисията по етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етикава в пиар професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността, като основна нейна функция и база за позициите и решенията й е Етичния кодекс на пиар специалистите в България, приет от всички професионални организации през 2005 г.

Комисията по етика отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики областта на публичните комуникации в България. Тя е органът, който дава становище при възникнали казуси и определя дали използваните практики са  етични или неетични. Комисията се стреми да решава обективно всички възникнали казуси, нарушаващи интересите на легалния и етичен бизнес по отношенеи на връзките с обществеността. Стремежът и е да защитава професионалните права и интереси на всички специалисти по комуникации в България и да подпомогне гражданското общество и демократичните принципи на работа в сферата на комуникациите в страната.

Състои от 3-ма членове и се избира на Общо събрание на БДВО с мандат от две години.
Членовете на Комисията за професионална етика не могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет.
Председателят на Комисията се избира на нейното първото заседание.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg