XVII Лятна школа по PR на НБУ завърши с панел, посветен на 10-годишнината от подписването на Етичния кодекс

На 04.07.2015 г., в рамките на ХVІІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс на тема „Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите“, организирана от Департамент Масови комуникации на Нов български университет,  се проведе дискусия, посветена на честването на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в България под надслов „Етиката в комуникациите – теория и практика на споделянето“. В панела участваха всички представители на Комисията по етика към БДВО – Милена Атанасова, Елица Наумова и Даниел Киряков, Асен Асенов – председател на БДВО и още много практици и представители на академичните среди.

Елица Наумова представи накратко Етичния кодекс, професионалните ценности и принципи в публичната комуникация, работата на Комисията по етика и нейните инициативи по повод честването, различни аспекти на етиката в комуникациите, както конкретните казуси за последната година, по които е работила Комисията. След това сподели няколко етични и неетични практики и даде поводи за размисъл и разговор защо споделянето на личен и корпоративен професионален опит в пиар професията всъщност е толкова трудно.

В дискусията бяха обсъдени няколко основни теми, като каква е формулата за успешното прилагане на теорията в практиката; достатъчен ли е сам по себе си Етичният кодекс на ПР специалистите, за да ориентира практиците, които сега навлизат в професията; какво още бихме могли да направим ние като дългогодишни специалисти – за да подобрим качеството на работата ни и професионалната среда в цялост; какви са аспектите на споделянето – конфиденциалната информация, кога преминаваме границите на етичното поведение, споделяйки; какви са ползите и вредите от споделянето; как да насърчим активното и етично споделяне.

Важен въпрос, който бе зададен по време на дискусията бе „Може ли в ПР професията да съществува етика без не-етика?“ – т.е. нуждаят ли се ПР специалистите от контрапункт, за да бъдат етични? Какви са нормите, догмите, препоръките и стандартите; кога границите се размиват. Разбира се, не бе подмината и една от най-важните теми – какви мерки можем да предприемем срещу неетичните практики, които уронват имиджа на професията. Панелът за етиката в комуникациите завърши с обсъждането на въпроса „Какво бихме искали да предадем нататък?“ и как всеки от нас може да стане по-ефективен посланик на етиката в ПР професията. Всички присъстващи в залата бяха поканени на кръглата маса, организирана във връзка с честването в деня на подписването на Кодекса – 07 юли, за да могат всички заинтересовани професионалисти да достигнат до важни изводи и решения за бъдещето на професията в България.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg