Членството в Дружеството е доброволно. Възникването на членство в Българско дружество за връзки с обществеността става по писмено заявление за членство, подадено до Управителния съвет и прието от Управителния съвет с явно гласуване.

За индивидуални членове могат да бъдат приемани специалисти, практикуващи или преподаващи в областта на връзките с обществеността и интегрираните маркетингови комуникации, както и лица, получили академични или професионални дипломи (сертификати) за квалификация в тази област. Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат и студенти, изучаващи комуникационни специалности, като тяхното членство е ограничено.

В БДВО могат да членуват и юридически лица. Юридическите лица, които могат да бъдат приемани за членове на сдружението, могат да бъдат неправителствени организации, образователни институции – колежи, департаменти, катедри, факултети и университети; стопански агенти – консултантски и комуникационни фирми и агенции, както и представители на корпоративния сектор, които имат специализирани отдели по връзки с обществеността и желаят да участват чрез тях в работата на сдружението. Редът и изискванията по които се приемат юридически лица са същите, валидни като изискване за приемане на физическите лица. В Общото събрание на сдружението, юридическите лица се представляват от специално упълномощено за целта лице, което има право на един глас в него.

За приетите вече членове членството се подновява ежегодно след заплащане на определения от Общото събрание членски внос за съответната година. Приети членове, които не са заплатили своя членски внос за текущата календарна година не могат да участват в работата на Общото събрание и да гласуват в него, както и да се възползват от преференциални условия и такси по събития и дейности организирани от БДВО или партньори на организацията.

Годишният членски внос за индивидуални членове е в размер на 130 лв. (За студенти членството е безплатно, като то е със статут на асоциирано членство и не носи пълни права.)

Годишният членски внос за юридически лица е в размер на 350 лв.

Годишният членски внос за студенти е в размер на 10 лв. до тяхното дипломиране.

Членският внос за текущата година може да бъде платен по банков път по сметката на БДВО:

Юробанк България (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01

Основание: Годишен членски внос за 2024 г.

Моля, при електронни плащания (epay), да посочите трите си имена

Формуляр за членство за физически лица

Формуляр за членство за юридически лица

Вашият коментар