Проф. д-р Любомир Стойков защити докторска дисертация на тема “Модата като култура и комуникация”

На 26.03.2015 г. се проведе публична защита за придобиване на научна степен “Доктор на науките”, в която проф. д-р Любомир Стойков защити дисертационен труд на тема “Модата като култура и комуникации”.

Авторитетно научно жури в състав проф. д-р Петко Тодоров, проф. д.изк. Чавдар Попов, проф. д-р Маргарита Пешева – рецензенти на научната разработка, както и проф. д.ик.н. Никола Великов, проф. д-р Таня Парушева, проф. д-р Майа Богданова и доц. д-р Биляна Томова, даде висока оценка на предложената разработка като акцентира върху новаторския й подход, научните и научно-приложни приноси и единодушно реши на проф. д-р Любомир Стойков да бъде присъдена научна степен „доктор на науките” по научна специалност: “Организация и управление извън сферата на материалното производство” /култура, мода, комуникации/.

Проф. д-р Любомир Стойков е дългогодишен преподавател по връзки с обществеността, мода, журналистика, имиджмейкинг и масови комуникации в УНСС, СУ “Св. Климент Охридски” и Националната художествена академия. Автор е на множество публикации, монографии и книги в тези области, основател и почетен председател е на Българската академична асоциация за комуникации, няколкократен участник е в журито на PR приз, носител на специална награда на Българско дружество за връзки с обществеността за принос в развитието на PR Професията в България, връчена му по време на церемонията за обявяване на победителите в конкурса PR приз 2014, която се проведе на 26.06.2014 г. в София.

Авторефератът на дисертацията, рецензиите и становищата на членовете на комисията можете да видите на сайта на УНСС.

 

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg