Проф. д.н. Андреана Ефтимова преподава в Софийския университет, където в два негови факултета e завършила специалностите „Българска филология“ и „Журналистика“ и след това постъпателно се е развивала като преподавател (асистент, главен асистент, доцент и професор) и като изследовател, придобивайки научната и образователна степен „доктор“ (2000) в научното направление „Общо и сравнително езикознание (психолингвистика)“ и научната степен „доктор на науките“ (2016) в научното направление „Обществени комуникации и информационни науки“.

Проф. Ефтимова води основни лекционни курсове в три от специалностите на ФЖМК, ръководител е на магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“.

Тя е автор на 7 монографии и на асоциативен речник, 3 глави от книги, 18 учебника и учебни помагала, над 160 статии и студии. Основател и главен редактор е на сп. „Медии и език“, създадено по проект на ФНИ при СУ. Проф. Ефтимова е член на наши и международни научни организации и член на редакторските съвети на престижни наши и чужди научни списания като „Newmedia21.eu. Медиите на 21. век“ (ФЖМК, София), Годишника на ФЖМК (ФЖМК, София), „Zeszyty Prasoznawcze“ (Ягелонски университет, Краков, Полша), „Научный диалог“ (Уралския държавен университет, Екатеринбург, Русия), поредицата „Проблеми на устната комуникация“ (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново), „Zeszyty Łużyckie“ (Института по славистика към Варшавския университет, Полша).