Покана за Общо събрание

На основание чл. 18 от Устава на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Управителният съвет на БДВО свиква Годишно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 27 ноември, неделя, от 13.30 часа в зала 2032А на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Общото отчетно-изборно събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на БДВО за 2016 г.

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2016 г.

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2017 – 2020 г.

4. Избор на председател за 2018 г.

5. Определяне на броя на членовете на Комисията по етика

6. Избор на редовни и резервни членове на Комисията по етика

7. Избор на Контролен съвет

8. Избор на председател на Контролния съвет

5. Прием на програма за дейността на Дружеството за 2017 г.

6. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват редовни членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2016 г.  Членският внос за членове на БДВО за физически лица е 100 лв., за юридически лица – 300 лв., а за студенти – 10 лв.

Плащането на членския внос може да бъде направено по банков път или на място, непосредствено преди началото на Общото събрание. Членовете, които желаят, могат да заплатят членския си внос за 2017 г.

Напомняме, че онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува от името на други свои колеги след представянето на упълномощаващ документ. Един член на БДВО не може да гласува от името на повече от трима, упълномощили го членове.

София, 27.10.2016 г.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg