Покана за годишно Общо събрание на БДВО

ПОКАНА

за свикване на годишно Общо събрание

на Сдружение „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО)

Управителният съвет на „Българско дружество за връзки с обществеността” (БДВО) в състав:

● Иван Данчев Янакиев- Председател на УС
● Гергана Петкова Стойкова
● Анита Пейкова-Бедин
● Десислава Еленкова Антонова
● Диляна Русева Йорданова
● Жанета Иванова Дядовска
● Елена Владимирова Спирина

и на основание член 18, ал. 1 и 2 от устава на БДВО, свиква редовно заседание на Общото
събрание, което ще се проведе на 26 април 2023 г. / сряда/ от 17:00 ч. в зала “Boulevard 138”,
бул. Васил Левски 138, г, гр. София при следният дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността на БДВО за 2022 г.
2. Отчет за работата на Комисията по етика през 2022 г.
3. Освобождаване на членове на УС
4. Избор на членове на Управителен съвет 2023-2025 г.
5. Избор на председател на БДВО за 2024 г.
6. Избор на редовни и резервни членове на Комисия по етика
7. Избор на членове на Контролен съвет
8. Избор на Председател на Контролен съвет
9. Освобождаване на Изпълнителен директор
10. Приемане на програмата за дейността на дружеството за 2023 г.
11. Увеличаване размера на членски внос на БДВО
12.Разни

На общото събрание по всички точки от дневния ред имат право да гласуват членовете на БДВО,
които са платили членски внос за 2023 г.

Членове, които до момента не са платили членския си внос, могат да го направят по следната
банкова сметка на БДВО:

Юробанк България (Пощенска банка)

IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01
BIC: BPBIBGSF
Основание: членски внос за 2023 г.

● индивидуално членство – 100лв.
● корпоративно членство – 300 лв.
● студенти – 10 лв.

Членове, които нямат възможност да присъстват физически на общото събрание, могат да
упражнят своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият
може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.
Упълномощаващият документ се предоставя в писмен вид в оригинал или сканиран по електронен
път на office@bdvo.org.

Приложено с поканата за годишното общо събрание, публикувана на интернет страницата на
БДВО и Търговския регистър, ще намерите:

Образец на упълномощаващ документ можете да изтеглите тук
При липса на кворум, на основание чл.19 от Устава на сдружението, Събранието се отлага с един
час по-късно при същия начин на провеждане и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Председател на УС
Иван Янакиев

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg