Покана за Годишно общо събрание на БДВО на 11.09.2020 г.

На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО в състав:

 • Илияна Захариева Захариева
 • Мила Михайлова Миленова
 • Десислава Еленкова Антонова
 • Елена Стефанова Матеева
 • Пенка Пенкова Димитрова
 • Анита Илиянова Пейкова-Бедин
 • Гергана Петкова Стойкова

свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 септември 2020 г., петък, от 17:30 ч. в зала Boulevard 138, гр. София, бул. Васил Левски 138.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1.                  Годишен доклад за дейността на БДВО за 2019 г.
2.                  Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г.
3.                  Отчет за работата на Комисията по етика през 2019 г.
4.                  Приемане на промени в Устава на Дружеството. Предложените промени можете да видите в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата покана.
5.                  Избор на членове на Управителен съвет 2021-2025 г.
6.                  Избор на председател на БДВО за 2021 г.
7.                  Избор на редовни и резервни членове на Комисията по етика
8.                  Избор на нов член на Контролен съвет
9.                  Приемане на програма за дейността на дружеството за 2020 г.
10.               Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2020 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос за 2020 г. (в случай че не са го направили до този момент) в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

БДВО Отчет за собствен капитал 2019

БДВО Счетоводен баланс 2019

БДВО Отчет за приходи и разходи 2019

БДВО Отчет за паричен поток 2019

БДВО Годишен доклад за дейността 2019

Проект за изменение и допълнение на Устава на БДВО, приет на 19.05.2015 г.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg