Покана за Годишно общо събрание на БДВО на 11.09.2020 г.

0

На основание член 18, ал. 1 и 2 от Устава на Дружеството, Управителният съвет на БДВО в състав:

  • Илияна Захариева Захариева
  • Мила Михайлова Миленова
  • Десислава Еленкова Антонова
  • Елена Стефанова Матеева
  • Пенка Пенкова Димитрова
  • Анита Илиянова Пейкова-Бедин
  • Гергана Петкова Стойкова

свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11 септември 2020 г., петък, от 17:30 ч. в зала Boulevard 138, гр. София, бул. Васил Левски 138.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1.                  Годишен доклад за дейността на БДВО за 2019 г.
2.                  Приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г.
3.                  Отчет за работата на Комисията по етика през 2019 г.
4.                  Приемане на промени в Устава на Дружеството. Предложените промени можете да видите в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата покана.
5.                  Избор на членове на Управителен съвет 2021-2025 г.
6.                  Избор на председател на БДВО за 2021 г.
7.                  Избор на редовни и резервни членове на Комисията по етика
8.                  Избор на нов член на Контролен съвет
9.                  Приемане на програма за дейността на дружеството за 2020 г.
10.               Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2020 г.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

Напомняме на всички членове, че могат да заплатят своя членски внос за 2020 г. (в случай че не са го направили до този момент) в размер на 100 лв. (важи за календарна година) по банков път или на място, непосредствено преди събранието.

БДВО Отчет за собствен капитал 2019

БДВО Счетоводен баланс 2019

БДВО Отчет за приходи и разходи 2019

БДВО Отчет за паричен поток 2019

БДВО Годишен доклад за дейността 2019

Проект за изменение и допълнение на Устава на БДВО, приет на 19.05.2015 г.

Share.

Comments are closed.