Нарастващото значение на комуникационните специалисти в контекста на променящите се европейски общества

Проучването, проведено от БДВО сред граждани и комуникационни специалисти показа четири основни извода:

 • Ролята на комуникационните специалисти нараства в посока не само „производство“, а и интерпретация на информация
 • Комуникационните специалисти трябва да знаят повече, за да комуникират по-добре
 • Не е съвсем вярно, че хората се губят в морето от информация. Общо взето, те разбират кои са важните неща, включително и по европейските теми
 • За сметка на това е вярно, че гражданите по-трудно се ориентират по отношение на истинността и релевантността. Точно затова изискванията за прозрачност нарастват.

Проучването целеше да установи как и дали се променя значението на комуникационните специалисти в съвременната публичност, както и какви са очакванията към тях.  То се осъществи на два етапа, като на първия, чрез качествен метод, бяха очертани общите тенденции и формулирани по-прецизни въпросници. Вторият етап обхвана мнението на „авторите“ и на „потребителите“ на информация, като беше ползван еднакъв въпросник и за двете групи.

Интервютата с ПР специалистите показаха, че според самите тях ролята им в съвременната среда нараства и трябва да се справят с управлението на увеличаващия се обем информация. Според тях участието им във всички етапи – от самото формиране на политики до тяхното комуникиране е важно, като се наблюдава зависимост между степента на участие и дълбочината на кризите – по-ограниченото участие определя и по-дълбока криза.

Според ПР специалистите потребителите не отказват да се информират, а срещат трудности с ориентацията, което се дължи и на „преситеността“ с информация.

Избрани цитати

 • Комуникационните специалисти имат нужния инструментариум и познания, с които да преодоляват недоверие…, но не бива да надценяваме тяхната роля, тъй като хората също вече създават информация – Асен Асенов
 • Ключовото понятие е „информационна репутация“. Хората ще вярват само на източници, които имат висока такава – Любомир Аламанов
 • Все по-належаща става необходимостта дадено решение или липса на такова да се обясни и обоснове пред хората – Катя Димитрова
 • Липсата на стабилни навици за критическо мислене води до новата парадигма „пише го в нета, значи е вярно“ – Любов Костова
 • Понякога твърде многото разкриване на информация води до обратен ефект. Инвеститорите например се объркват от изобилието на информация – Росица Вартоник
 • Комуникационните специалисти трябва да познават в детайли новите тенденции, като Relationship marketing-а, силата на сторителинга и видео съдържанието – Силвия Костова

Резултатите от втория етап от проучването показват забележителен „консенсус“ по отношение на информационната активност на ПР специалисти и граждани. ПР специалистите са по-ориентирани към модерните източници на информация, като използването на традиционните намалява. Най-съществени са разликите при инфлуенсърите. Други изводи са:

 • И според двете групи представителите на институциите по-скоро не успяват да комуникират адекватно, за разлика от компаниите
 • И за двете групи респонденти след присъединяването на България към ЕС живота донякъде се е подобрил, или се е „подобрил значително“, но при групата на гражданите се появява и отговор „влошил се е значително“ .
 • На въпроса за степента на информираност за политически и икономически теми, откакто страната ни е член на ЕС, отново в групата на гражданите се появява отговор, че са значително по-лошо информирани.
 • Относно източниците на информация по политически и икономически теми, включително и за Европа, и двете групи се информират предимно от онлайн медии и социални мрежи, като телевизията остава на трето място.

Същите източници на информация са предпочитани и за свободното време и за забавление, като тук нараства предпочитанието към „хора, на които вярвам“.

Отбелязва се промяна в доверието към източниците на информация, като е намаляло към традиционните медии и за двете групи, макар и в по-значителна степен при комуникационните специалисти. Нараства доверието към онлайн медиите и социалните мрежи.

image005

 

Граждани

 

 

 

 

image003

 

Комуникационни специалисти

 

 

 

 

 

Основни функции на специалистите ПР и комуникации

Според ПР специалистите (първите три функции, най-голям брой 1 и 2 по важност):

  • Създават доверие в отношенията между компанията/организацията и обществеността – 71,43%
  • Грижат се за изграждането и поддържането на репутацията на компанията/организацията – 60,49%
  • Подкрепят организацията в достигането на нейните икономически и политически цели – 43,11%

Според гражданите (първите три функции, най-голям брой 1 и 2 по важност):

  • Създават доверие в отношенията между компанията/организацията и обществеността – 62,01%
  • Грижат се за осигуряването на прозрачност в обществения живот – 48,65%
  • Грижат се за изграждането и поддържането на репутацията на компанията/организацията – 47,27%

Боравене с информация

Според ПР специалистите (първата и последна по значимост дейност на ПР специалистите):

  • Високата степен на информираност и прозрачност е предпоставка за постигане на успех – 79,02%
  • Комуникационните специалисти трудно убеждават своите ръководители да предоставят нужната информация – 21,05%

Според гражданите (първата и последна по значимост дейност на ПР специалистите):

  • Високата степен на информираност и прозрачност е предпоставка за постигане на успех – 74,49%
  • Специалистите по ПР и комуникации помагат на гражданите да се ориентират в изобилието от информация – 23%

Относно ролята на комуникационните специалисти, гражданите очакват ПР специалистите повече да се занимават с осигуряването на прозрачност и да „превеждат“ информацията на разбираем език.

Най-важните качества на ПР специалистите в съвременния свят са умения за анализ и обработка на голямо количество информация и познаване на публиките.

image008

Граждани 

 

 

 

 

 

 

 

 

image007

Комуникационни специалисти

 

 

 

 

 

 

 

 

Друг съществен извод е, че мълчанието на институциите е толкова страшно, колкото и фалшивите новини.

image012

Граждани

 

 

 

 

image011

 

 

Комуникационни специалисти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цялото проучване може да видите ТУК

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg