Комуникатори на PRомени – какво предстои и как да бъде обяснено? – темата за есе за конкурса на името на проф. Петев

Стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ 2023

За поредна година БДВО обявява конкурс със стипендия в памет на проф. д-р Тодор Петев.

Концепция

Стипендията ще се връчи на бъдещ ПР специалист и за нея ще се кандидатства с есе, свързано с големите промени в обществата и бъдещето на комуникациите и на ПР професията. Важно е обсъжданите въпроси да бъдат съвременни, но и максимално доближени до научните интереси на проф. Тодор Петев. Паричният еквивалент на стипендията е в размер на 1000 лв.

Допълнителна стипендия в размер на 400 лв. ще бъде връчена от името на семейството на проф. Петев.

Тема за 2023 г.: „Комуникатори на PRомени – какво предстои и как да бъде обяснено?“

Насоки:

Може да бъде разгледан един от следните аспекти на темата (или друг, избран от студента):

– Комуникации от компаниите/организациите към техните служители или външни публики (потребители, партньори, акционери) за предстоящите промени

– Комуникации от институциите към гражданите

– Гражданите между комуникации на промените и социалните мрежи

 

Реализация

Всички желаещи студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, ще изпратят своята разработка по мейл на БДВО – office@bdvo.org.

Ориентировъчна дължина на есето – до 5 страници.

График:

Обявяване на стипендията: 02 май

Краен срок за изпращане на есета: 12 май

Обявяване на стипендианта: 17 май

 

Отношения със стипендианта

Традиционно стипендиантът трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния кодекс на ПР специалистите в България
  • С публичното си поведение да не дискредитира ПР професията, стипендията и личността на проф. Тодор Петев

Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз.

От своя страна, стипендиантът се задължава да участва заедно с председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейс

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg