М. Николова

Д-р Мария  Николова е завършила „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 2012 г. защитава дисертация на тема „Имидж и онлайн медии: образът на Балканите в сферата на културата“ по научна специалност „Журналистика (Медии и Връзки с обществеността)“.

Тя е главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС, както и хороруван преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава дисциплината „Кризисен ПР“ и води упражнения по предметите „Бизнес комуникация“, „Култура и медии“.  Научните й интереси са в областта на публичната комуникация, връзките с обществеността, културата, междукултурната комуникация, имиджмейкърството. Има научни публикации в наши и чужди периоднични издания, както и  практическият опит в сферата на медиите, агенционния ПР, организирането на събития и др. Член на БДВО от 2015 г.