За БДВО

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на Пъблик Рилейшънс (PR), обединяваща практици, преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с цел  да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите.

Като неправителствена организация, създадена и работеща на демократичен принцип, БДВО не преследва користни цели, а защитава етичните практики в PR професията и всички професионални права на неговите членове.

Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето на официален регистър на PR специалистите в България.

Посредством своите инициативи, БДВО иска да бъде трибуна на добрите практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин да допринасят пряко или косвено за развитието на професията PR и утвърждаването на добрия и имидж в България.

БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите на социалната практика и перспективите на професионалния пазар, както и да изгради и развие информационна мрежа между професионалисти от страната и чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на иновации.

През годините, БДВО инициира създаването на Етичен кодекс на PR специалистите в България, който бе подписан от действащите български PR организации – БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА България, АСКО и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ. Не по-малки постижения на Дружеството са създаването на първия конкурс за PR постижения в България – “PR Приз” и първия PR фестивал в България, които и до днес се развиват успешно и допринасят за постигането на целите на организацията, в името на единна PR гилдия. За 18 години, БДВО успя да реализира множество семинари, обучения, майсторски класове, форуми, срещи, дебати, кръгли маси и др. и се наложи като най-голямата и най-активна организация в сферата на PR. БДВО е член на Global Alliance и Българската конфедерация за връзки с обществеността.

История

Декември 1996 г. | Дружеството е учредено с първи председател проф. д-р Тодор Петев;

2000 г. | Съвместно с ИПРА, БДВО организира образователен семинар: „Съвременно образование и практика в ПР”, със специалното участие на проф. Мийхан, член на Борда на директорите на IPRA и на Ричард Лининг, тогавашен президент на CERP. БДВО стартира партньорство с катедрата на Юнеско във ФЖМК в международната конференция и има участие със собствен панел в нея до 2006 г.;
21 май 2001 г. | В БТА се състои връчването на първите награди в конкурса PR Приз, председател на първото жури е проф. Тодор Петев;
2002 | Създаване на сайта на БДВО;
7 юли 2005 (07.07.) | На тази дата е приемането и подписването на Етичния кодекс на българските ПР специалисти. БДВО, заедно с другите организации в сферата на комуникациите, правят тази ключова стъпка към саморегулация на професията;
2006 г. | Организиран е Първият PR фестивал на БДВО;
2009 г. | Учредяване на БКВО – Българска конфедерация за връзки с обществеността, която обединява представители на ИМАГИНЕС, Българска академична асоциация по комуникации и БДВО. Създаване на Facebook страница на организацията;
2010 г. | Създаване на електронното издание на БДВО PRактики; БДВО организира първото си PR парти;
2011 г. | Учредяване на конкурса Mtel Challenge Contest, в който студентите получават конкретни казуси от водещия мобилен оператор Мтел и могат да спечелят стаж в компанията;
2012 г. | Издаване на първата книга на д-р Александър Христов;
2013 г. | Създаване и старт на програма за PR и тематични обучения на БДВО;
2014 г. | Създаване на фестивала “Денят на Бернайс”, посветен на бащата на PR професията;
2015 г. | Отбелязване на 10 години от подписването на Етичния кодекс и създаване на PR регистър на PR практиците, подписали Етичния кодекс. Създаване на неформалната инициатива “БДВО Summer Camp”;
2016 г. | Отбелязване на 10-тото издание на PR фестивалa в България, поставяне на началото на професионалния празник на гилдията с отбелязване на Първия “Ден на PR практика”. Издаване на втората книга на д-р Александър Христов. Отбелязване на 20-годишнината на БДВО.
2020 г. | Подписване на Софийска етична харта от  седем представителни организации от ПР-сектора: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори (EACD), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, както и Комисията по професионална етика към БДВО