ДИНАМИЧНО ВЪЗХОДЯЩО РАЗВИТИЕ

Интервю на Мануела Тотева, председател на БДВО за 2017 г.  с проф. д-р Минка Златева по повод 25-годишнината  от създаването на Българското дружество за връзки с обществеността на 9 декември 1996 г.

Проф. д-р Минка Златева завършва специалността „Журналистика” в Софийския университет, след което работи като репортер и редактор в централния печат. Доктор на политическите науки  на Лайпцигския университет. От 1977 г. е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, заместник-декан на факултета (1983-1985), ръководител на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” (2003-2007), член на УС на БДВО (1997-2003) и почетен член на БДВО. Била е член на Борда на директорите на световната мрежа от катедри на ЮНЕСКО по комуникация и пъблик рилейшънс ОРБИКОМ (2006-2008). Има 12 лекционни курса на български и немски език по дисциплини в областта на журналистиката, пъблик рилейшънс и медийната педагогика. Специализирала е в Санкт Петербург, Майнц и Би Би Си – Лондон. Автор е на три монографии и над 150 студии и статии в научни издания у нас, в Западна и Източна Европа, САЩ и Китай, както и на многобройни научни проекти. Съставител и съсъставител е на 17 научни сборника по проблеми на публичната комуникация. 

Здравейте, проф. Златева! Днешното виртуално интервю ни показва колко много са се развили комуникациите отпреди близо три десетилетия, когато е създадена Катедрата на ЮНЕСКО. Разкажете ни за нейното  начало, за  ролята й  в развитието на  публичната комуникация у нас.

Създаване на Катедрата 1995Днешната катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е създадена на 6 ноември 1995 г.  като катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” .На този ден е подписано    споразумение  между  генералния директор  на ЮНЕСКО Федерико Майор и Ректора на СУ проф. д-р на физическите науки Иван Лалов. 

Това става в резултат на проекта Връзки с обществеността за демокрация” на Международната  асоциация по пъблик рилейшънс  (IPRA),  по  инициатива на ФЖМК  на СУ , с активната подкрепа на  директора на отдел “Комуникации” на ЮНЕСКО г-н Ален Моду  и на Националната  комисия на Република България за ЮНЕСКО.

Комуникацията да бъде разбирана като сила за изграждане на ДОВЕРИЕ между тези, които участват във формирането на  демократичното общество – това е основната насока  в бъдещата дейност на катедрата. Тя  се ангажира с решаването на две основни задачи. Първата е   да направи учебен план за университетска  подготовка на бъдещи специалисти – бакалаври, магистри и доктори  по  пъблик рилейшнс, чийто  превод на български език възприехме като връзки с обществеността . Втората задача е да  създаде   професионална организация на бъдещите български ПР специалисти.

В учебния план   на новата специалнност „Връзки с обществеността” във ФЖМК на СУ, обучението в която започна  през академичната  1994/1995 година,  съчетахме солидната европейска теоретична традиция с богатия американски практически опит в ПР. Той остана  отворен за обновление в съответствие с промените в общественото развитие. Стотици   випускници на катедрата  – бакалаври , магистри и доктори , завършили  висшето си образование в  нашия факултет по този  план , днес  работят успешно като  специалисти по връзки в обществеността във всички сфери – икономика, политика, наука, кулутра, спорт, а десетки от тях са носители на престижни  български и международни награди за своята  професионална дейност.

Преподавателите от катедрата проф. дфн. Марко Семов, проф. д-р Тодор Петев, проф. д-р Здравко Райков, проф. д-р Христо Кафтанджиев, проф. д-р Венцеслав Бондиков, проф. д-р Минка Златева, доц. д-р Орлин Спасов, доц. д-р Дияна Петкова и др.  публикуваха   многобройни  монографии , книги ,   научни статии в страната и чужбина , осигуряващи учебния процес и активно използвани от изследователте в областта на медиите, ПР  и рекламата.

Повече от  30  докторанти    подготвиха   свои дисертации в  Катедрата на ЮНЕСКО по актуални проблеми на  публичната  комуникация и след успешната им защита  днес   работят като преподаватели и изследователи  във ФЖМК на СУ и  в редица наши  и чуждестранни университети.

Катедрата  стана  съосновател  на световната  мрежа от катедри по комуникация и ПР на ЮНЕСКО – ОРБИКОМ, обединяваща  понастоящем 45  катедри на ЮНЕСКО по комуникация и ПР   в повече от 70  страни  в целия свят. Първият ръководител на  нашата Катедра на ЮНЕСКО   от 1995 до 2003 г. проф. д-р  Тодор Петев  беше  член на Борда на директорите на ОРБИКОМ от 1996 до 2000 г., а   като ръководител на катедрата от 2003 до 2007 г.,   аз бях член на  Борда  от 2006 до 2008 г.

Каква е ролята на Факултета и по-конкретно  на Катедрата на ЮНЕСКО за формирането на професионална общност по пъблик рилейшънс в България?

учредителен актПри създаването си катедрата поема  задължението   да съдейства  за изграждането  на професионална общност на ПР специалистите в България. След няколкомесечна подготовка на документи регистрацията й  е осъществена  на 9 декември 1996г. Ражда се Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Първият ръководител на Катедрата на ЮНЕСКО   проф. Тодор  Петев   става съосновател  и  първи председател на БДВО , а  в продължение на 6 години  – от 1997- до 2003г.  – аз бях  член на  Управителния съвет на БДВО.

За да осъществяваме ефективно връзките между теорията и практиката на ПР, предложих на проф. Петев Катедрата ни да организира ежегодни научни конференции по актуални проблеми на публичната комуникация съвместно  с  БДВО. Така от  1997  г.  до 2009 г. станах  организатор и съорганизатор на 12 международин научни конференции  с  3 модула: теоретична дискусия,  кръгла  маса   между ПР специалисти и журналисти, докторантски семинар, а от 2004 г. по предложение на нашите студенти включихме и четвърти модул  –  студентски ателиета с мултимедийни презентации. В 9 от тези конференции  БДВО беше  наш съорганизатор.

Темите  на проведените от Катедрата  на ЮНЕСКО конференции  бяха свързани с най-актуалните проблеми на публичната комуникация като  ролята на ПР  в процеса на социална трансформация и при решаване  на  конфликти в демократичното общество,  ПР  образованието и практиката в условията на глобализация, мощно развитие на медиите и на новите технологии ,  евроинтеграцията на страната ни, интеркултурната  комуникация ,  диалога  в балканското сътрудничество в комункационната сфера, комуникацията между културите и цивилизациите и др.

Кои  бяха  участниците в тези конференции и какви са резултатите от тяхното провеждане?

В тези престижни научни форуми  взеха  участие  стотици български  преподаватели по публична комуникация, докторанти и студенти  от   девет   български университета ,  от пет   института на Българската академия на науките, от Научния център за  българска национална стратегия, а също   десетки  журналисти и ПР специалисти.

С участието си в кръглите маси между журналисти и ПР специалисти по време на международните научни конференции на Катедрата на ЮНЕСКО на ФЖМК на СУ многобройни членове на БДВО имаха възможност да следят най-новите посоки в развитието на теорията и практиката на ПР   и да  обменят опит с колегите си от цял свят.

Защото гости на конференциите бяха  чуждестранни учени ,  журналисти,  ПР специалисти и докторанти  от петте континента :  от над 20 стрпани в  ЕвропаСАЩ, ЮАР, Китай, Австралия и Нова Зенландия.   При нас  гостуваха   водещи европейски учени в областта на публичната комуникация като проф. д-р Гюнтер Бентеле, проф. д-р Михаел Кунчик, проф. д-р Роланд Буркарт, проф. д-р Барбара Бернс, , проф. д-р Бернд Шорб, проф. д-р Яко Лехтонен, проф. д-р Миролюб Радойкович, проф. д-р Евгений Пашенцев и др.

От самото начало в   международните ни  научни конференции активно  участваха със свои доклади  докторанти както  на катедрата, така  и от други университети от страната и чужбина  А  в Студентските  ателиета с  мултимедийни презентации се изявяваха наши и чуждестранни студенти.

Докладите от международните научни конференции на катедрата  публикувахме  в  17 сборника, два от които и на английски език, на които съм съставител и съсъставител заедно с  проф. Петев. Между тях са сборникът „Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество”, за който с проф. Петев получихме първата награда „ПР книга на годината” през 2001 г. , а също и  първият докторантски научен сборник в областта на публичната комуникация  в България „Комуникация в кризисни ситуации”, издаден през 2002 г.

Сборниците на Катедрата на ЮНЕСКО    се използваха както  от изследователи на публичната комуникация, така  и от студентите при подготовка на курсови и дипломни работи.В тях е запечатана историята както на Катедрата на ЮНЕСКО, така и  на  развитието на ПР дейността у нас и на БДВО.

Юбилейна книга "Първото десетилетие"По случай 10-годишнината от създаването на катедрата   с проф. д-р Тодор Петев и доц.д-р Соня Алексиева, по това време председател на БДВО,  издадохме   Юбилейна книга “Първото десетилетие. Връзки с обществеността за демокрация (1995-2005) . Нейната премиера  се състоя  по  време   на тържественото честване на юбилея  – на   30 ноември 2005 г.  в присъствието на президента на ОРБИКОМ г-н Ален Моду.

В юбилейната книга доц. Деян Верчич от Словения написа: „Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществността” на ФЖМК на Софийския университет „Св Кл. Охрдски” осигурява ценна услуга на българското общество, на българската, регионалната и европейската професия пъблик рилейшънс . Със своите годишни  международни конференции, с участието си в  […] книгата  „Пъблик рилейшънс  и комуникационен менджмънт в Европа”, както и по много други поводи тя прави СУ „Св. Кл. Охридски” видим и значим на картата на образованието и изследванията по пъблик рилейшънс.”  Това бе една висока оценка за усилията и постиженията ни през първото десетилетие на Катедрата,  която искрено ни зарадва.

През 2001 година тема на традиционната конференция на катедрата е „Пъблик рилейшънс и новите медии в процеса на социална трансформация”. Как виждате развитието на дигиталните медии 20 години по-късно? Какво се промени и кои са новите предизвикателства пред професията?

Спомням си как в началото протоколите от заседанията на БДВО бяха писани на ръка от Цветелина Миронова. А сега ние общуваме  благодарение на най-новите информационни и комуникационни технологии.

Разбира се, неслучайно в началото на новото хилядолетие избрахме  тази тема,защото развитието на новите комуникацонни технологии напредваше стремително. Включихме в обучението   на студентите  нови учебни дисциплини като „Нови медии”, „Мултимедия” и др.  През  2003г.  за първи път  у нас подготвих магистърски лекционен курс по „Медийна педагогика”, популярна  днес като „Медийна грамотност”. В част от   учебните ни програми стана    задължителна подготовката на студентски проекти с  мултимедийни презентации.

За 100-годишнината  от рождението на „бащата на компютъра” американския учен от българки произход Джон Атанасов    предложих на студентите да оценят и споделят какво е значението на компютъра за тяхната публична и междуличностна комуникация. Те написаха много интересни есета. Направихме проект и се свързахме с техни американски  колеги от Държавния унверситет на щата Айова, където дълги години е преподавал Джон  Атанасов, за да ги поканим да  отговорят на същите въпроси. Така съставих и издадохме първия българо-американски студентски сборник „Джон Атанасов и новата цивилизация”. Когато през 2009 г. гостувах  в Държвния университет на щата Айова, имах редкия шанс да видя рекпликата на знаменития „Атанасов – Бери компютър” ,която тогава беше там, и да имам лекции както пред студентите по журналистика, така и по компютърни  технологии.Разбира се, общата тема беше Джон Атанасов. През 2009, 2010 и 2011 във Фейсбук по моя инициатива осъществихме три онлайн срещи на студенти от ФЖМК на СУ и  от  Държавния унверситет на Айова в САЩ  с ръководител  проф. д-р Даниела Димитрова . В тях българските  и американските студенти дискутираха по проблеми на глобализацията и националната идентичност, интернет и свързаността в международната публична комуникация, Алианса на цивилизациите  и др. Тези срещи  обогатяваха  социлания им опит и контакти,  техните компютърни и комуникативни умения.

20211124_214929Дискусиите  на конференците на Катедрата, а също  презентациите и журирането  на проектите за награди на ежегодния от 2001 г. PR PRiz  на БДВО  показваха, че новите информационни и комуникационни технологии с много ускорени темпове стават неразделна част от ежедневната дейност на  нашите ПР специалистите и им поставят все нови и нови предизвискателства. А презентациите  им на проекти за PR Priz през 2021 г. демонстрираха способността им даже в сложните условия на пандемия да реализират със съдействието на компютърни спецалисти оригинални и креативни проекти  и да   активизират за участие  многобройни ползватели на социалните мрежи.

    

Какво е значението на  международните проекти на Катедрата на ЮНЕСКО за развитието на  комуникациите у нас? Интересно би било да споменетe за популяризиране на изследователската работа на един от най-именитите учени не само в Европа, но и в света в тази област – проф. д-р Роланд Буркарт.

Той беше гост на първата ни международна научна конференция през 1997 г. Тогава изрази готовност за съвместна работа и   нашето сътрудничеств продължава и до днес. Проф. Буркарт като представител на Виенския университет  взе участие  с доклади в девет от нашите международни конференции и редовно  ни запознаваше с най-новите  европейски теоретични постижения и практики в областта на публичната комуникация.

През 2000 г.  преведох  и с любезното съдействие на австрийската страна издадохме забележителния  труд  “Наука за комуникацията” на проф. Роланд Буркарт. Това е  най-добрият учебник по комуникация  в немскоезичното пространство от 500 страници  , който през 2019 година  излезе в пето  издание. Напълно заслужено по предложение на Катедрата на ЮНЕСКО  и факултета през 2002 г проф. д-р  Роланд Буркарт бе удостоен с почетното звание „ Доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Чест и гордост е за нас, че по наше  предложение   със същата почетна награда бе удостоен и  световноизвестният полски репортер и писател Ришард Капушчински за неговия значим принос за развитието на журналистиката и междукултурната комуникация. Така в историята на Катедрата ни остава връзката с тези бележити личности на нашето време.

Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността”  създаде   широка мрежа от международни контакти чрез ЮНЕСКО, ОРБИКОМ, Европейската асоциация за обучение и изследвания на пъблик рилейшънс (EUPRERA), както и по линията на двустарнното университетско сътрудничество.

 Със свои лекции пред студентите по ПР   гостуваха  десетки видни учени в областта на публичната комуникация  от Европа и САЩ. Преподаватели от нашата Катедрата  изнасяха   лекции в  университетите  на  над 15 европейски страни и САЩ,  публикуваха  свои статии в десетки  чуждестранни научни сборници и специализирани списания.

Като стипендианти на  европейската програма “Сократ/Еразъм “  28 наши   студенти  проведоха   по един ползотворен семестър в  университети в  11   страни, а ние  приехме    за обучение студенти  от  6 страни на стария континент.

За първия европейски  сборник „Пъблик рилейшънс и комуникационен мениджмънт в Европа”със  съставители проф.  Бетеке ван Рулер и  доц. Деян Верчич подготвих главата за развтието на ПР в България . Той беше  публикуван през 2004 г. в Берлин и Ню Йорк.

А как се развиваха връзките на  Катедрата на ЮНЕСКО на ФЖМК на СУ с балканските страни?

Катедрата ни осъществяваше  активна дейност за  изграждане на  мрежа от катедри  по комуникация в университетите на балканските страни.   Нашата Девета международна научна  конференция на тема  “Имиджът на  Балканите : исторически подходи и комуникационни преспективи”проведохме    съвместно с Института по балканистика на БАН  през  2006 г.

Десетата юбилейна международна научна конференция на КатедратаВ рамките на  Десетата юбилейна международна научна конференция на катедрата през 2007 г. осъществихме    първата работна среща за създаване по мое предложение на мрежа от катедри  и експерти по комуникация и ПР в балканските страни  – БАЛКАНКОМ. През ноември 2008 г. на Единадесетата международна научна конференция на катедрата на тема “Диалогът с другия: Балкански измерения на европейската идентичност” проведохме  втората работна среща и през май 2009 г.  учредихме  мрежата БАЛКАНКОМ. Бях избрана за  неин президент със  съпредседатели колеги от Сърбия, Албания, Хърватия и Турция. Макар че поради финансови и административни причини  мрежата  не успя да разгърне  своята дейност ,   президентът  на ОРБИКОМ г-н Ален Моду  написа в своя статия , че имаме  „пионерска  роля за утвърждаването на България като лидер в развитието на ПР на Балканите.”

На финала на нашия разговор, бих искала да Ви попитам как виждате развитието на уменията на бъдещите специалисти по пъблик рилейшънс и ролята на БДВО в тази посока?

За 20-годишнината на БДВО с доц. д-р Орлин Спасов проведохме социологическо изследване по европейски модел сред български ПР специалисти и журналисти. То показа, че съотношението между мъжете и жените сред анкетираните ПР специалисти е 22% на 88%. Броят на завършилите висше образование сред ПР експертите   през 2016 г. беше 85,34%, а главният им възрастов сегмент – между 30 и 39 години. Броят на упражняващите ПР  професията специалисти на свободна практика бе нараснал  до 18, 86 %.

Това динамично и възходящо развитие продължава и понастоящем.

В бъдеще  виждам все по-значимата роля, която ще имат за ПР специалистите   уменията им  да овладяват и  да използват оригинално, креативно и ефективно  възможностите на новите информационни и комуникационни  технологии  в подкрепа на демократичните обществени процеси. Това е  закон в дейността на ПР експертите.

Нека  те да  отделят  още  по-голямо внимание на значението на честното и завладяващо писмено и устно слово в битката за спечелване на ДОВЕРИЕТО на  техните вътрешни и  външни  офлайн и онлайн публики. 

А на БДВО пожелавам  да не забравя рожденото си мото „Връзки с обществеността за ДЕМОКРАЦИЯ”  и като София да расте, но да не старее!

 проф. Минка Златева

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg