ПОКАНА за свикване на Годишно Общо събрание (ОС) на Сдружение „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО)

0

ПОКАНА за свикване на Годишно Общо събрание (ОС) на Сдружение „Българско дружество за връзки с обществеността“ (БДВО)

Уважаеми членове на БДВО,

На 09 септември 2021 г. от 17:00 ч. в зала “Boulevard 138″, бул. Васил Левски 138, гр. София, ще се проведе Общо събрание на БДВО по инициатива на Управителния съвет, в състав:

  • Илияна Захариева, председател на УС на БДВО
  • Гергана Петкова Стойкова
  • Анита Илиянова Пейкова – Бедин
  • Десислава Еленкова Антонова
  • Диляна Русева Йорданова
  • Гергана Лазарова Бендурска
  • Иван Данчев Янакиев

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността БДВО 2020 г.

2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г.

3. Отчет за работата на Комисията по етика през 2020 г.

4. Избор на член на Управителен съвет 2022-2026 г.

6. Избор на председател на БДВО за 2022 г.

7. Приемане на програма за дейността на дружеството за 2021 г.

8. Разни

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на БДВО, които имат платен членски внос за 2021 г. Можете да преведете сумата за членски внос по банков път по сметката на БДВО:

Юробанк България (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01
Основание: Годишен членски внос
При електронни плащания (epay) трябва да посочите трите си имена.

Онези членове, които нямат възможност да присъстват физически на събранието, могат да дадат своя глас, като упълномощят свой колега – пълноправен член на БДВО. Така вторият може да гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след представянето на упълномощаващ документ.

 

Председател на БДВО,

Илияна Захариева

 

Покана за свикване на Общо събрание

Годишен финансов отчет: 2020-НСЦ-БАЛАНС , Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет на паричните потоци

Share.

Comments are closed.